ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ С КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД

Глава първа

Общи положения
Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс” АД (наричан по-долу „инвестиционен посредник”) и клиентите му във връзка с предоставяните от инвестиционния посредник услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) съгласно притежавания от него лиценз.
Чл. 2. (1) ИП „Интеркапитал Маркетс” АД е акционерно дружество със седалище гр. София и адрес на управление гр. София 1000, ул. Добруджа № 6, ет. 3, телефон: 02/9210510, факс: 02/9210521, електронен адрес: office@intercapital.bg.
(2) (Изм. с решение на Съвета на директорите („СД“) от 14.02.2012) ИП „Интеркапитал Маркетс” АД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131057477.
(3) (Изм. с решение на СД от 22.04.2016) Инвестиционният посредник има предмет на дейност, както следва:
1. Предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по занятие на територията на Република България и в чужбина, както следва:
1.1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
1.2. изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
1.3. управление на портфейл;
1.4. предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
1.5. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка.
2. Извършване на територията на Република България и в чужбина на следните допълнителни услуги:
2.1. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
2.2. предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
2.3. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
2.4. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
2.5. услуги, свързани с предлагането за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.
(4) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) ИП „Интеркапитал Маркетс” АД притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Република България и в чужбина съгласно Решение № 39 - ИП/19.02.2003 г. на Държавната комисия по ценните книжа. ИП „Интеркапитал Маркетс” АД е получило нов лиценз, даващ му право да извършва инвестиционните услуги и дейности и допълнителните услуги, включени в предмета му на дейност, с Решение № 119 -ИП/14.02.2006 г. на Комисията за финансов надзор. ИП „Интеркапитал Маркетс” АД е вписано в регистъра на инвестиционните посредници, воден от Комисията за финансов надзор, под № РГ-03-0204/24.02.2006 г.
(4а) (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016) ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД има действащ клон на територията на Р. Полша, чрез който инвестиционният посредник предоставя услугите съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б“ и т. 2, б. „а“ и б. „г“ от тези Общи условия съгласно уведомително писмо от Комисията за финансов надзор на Р. България с Изх. № РГ-03-204-10 / 26.02.2014 г. и уведомително писмо до Комисията за финансов надзор на Р. България с Изх. № РГ-03-204/5 - 17.02.2016 г.
(5) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) Надзорът върху дейността на ИП „Интеркапитал Маркетс” АД като инвестиционен посредник се осъществява от Комисията за финансов надзор (КФН), със седалище и адрес: гр. София 1000, ул. „Будапеща” № 16. Дейността на клона на инвестиционния посредник в Р. Полша се регулира и от Полската комисия за финансов надзор, със седалище: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Варшава.
(6) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) ИП “Интеркапитал Маркетс” АД е член на „Българска фондова борса – София” АД (прието на заседание на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД през март 2003 г.), член на Варшавската фондова борса (прието на заседание на Съвета на директорите на Варшавската фондова борса през декември 2010 г.) и член на „Централен депозитар” АД от 20.03.2003 г.
Чл. 3. (1) ИП „Интеркапитал Маркетс” АД установява тези Общи условия за извършване на следните услуги и дейности съгласно чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ за клиенти:
1. инвестиционни услуги и дейности:
а. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
б. изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
в. управление на портфейл;
г. предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
д. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка.
2. Допълнителни услуги:
а. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
б. предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
в. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
г. предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
д. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
е. свързани с услугите по т. 1, б. „д”;
(2) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) При осъществяване на инвестиционните услуги и дейности по т. 1, б. „б” и „в” за сметка на клиента ИП „Интеркапитал Маркетс” АД може да сключва сделки с финансови инструменти за собствена сметка (при сключване на сделки в хипотезите по чл. 6 от Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им) в изпълнение на нареждания или при управление на портфейл за сметка на друг клиент като насрещна страна на клиента.
(3) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) ИП „Интеркапитал Маркетс” АД предоставя инвестиционни консултации на клиент или управлява портфейл само ако има сключен трудов договор с инвестиционен консултант.
Чл. 4. (1) Клиент е физическо или юридическо лице, което се ползва от инвестиционни и/или допълнителни услуги, предоставяни от инвестиционния посредник.
(2) Клиентите на инвестиционния посредник се определят като непрофесионални клиенти, професионални клиенти или приемливи насрещни страни въз основа на условия и критерии, заложени в Правилата за категоризация на клиенти, приети от съвета на директорите на инвестиционния посредник.
Чл. 4а. (Нов, приет с решение на СД от 23.02.2016) (1) При сключване на договор съгласно разпоредбите на Глава втора по-долу инвестиционният посредник предоставя на клиента общите условия и тарифата, като клиентът удостоверява, че е запознат с тях и ги приема. Приетите общи условия и тарифа са неразделна част от договора, сключен между инвестиционния посредник и клиента.
(2) Общите условия и тарифата се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което инвестиционният посредник приема клиенти, и се публикуват на интернет страницата на инвестиционния посредник.
(3) Всяко изменение и допълнение на общите условия и/или тарифата, съдържащи информация за датата на приемането им и датата на влизане в сила се публикува на видно място на интернет страницата на инвестиционния посредник в срок не по-кратък от един месец преди влизането в сила на измененията и допълненията.
(4) При несъгласие с измененията и допълненията в общите условия и/или тарифата клиентът има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизане в сила на общите условия и/или тарифата, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.
(5) (Изм. с решение на СД от 22.04.2016) При прекратяване на договора по реда на предходната алинея инвестиционният посредник урежда отношенията си с клиента в седемдневен срок от получаване на изявлението за прекратяване при съответно приложение на процедурата по чл. 12а, ал. 2-7 от тези Общи условия.
Чл. 4б. (Нов, приет с решение на СД от 23.02.2016) При предоставяне на инвестиционни услуги, различни от предоставянето на инвестиционна консултация на нов непрофесионален клиент, инвестиционният посредник му предоставя на хартиен носител или на друг траен носител информация за основните права и задължения на клиента и инвестиционния посредник.

Глава втора

Договор
Чл. 5. (1) Инвестиционният посредник предоставя инвестиционни и допълнителни услуги по чл. 3, ал. 1 за сметка на клиента въз основа на писмен договор с клиента.
(2) Клиентът може да сключи договора по ал. 1 чрез законен представител или пълномощник.
(3) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) При сключване на договора по ал. 1 чрез законен представител същият представя пред инвестиционния посредник документи, удостоверяващи наличието на представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти за клиента. Инвестиционният посредник съхранява в своя архив заверени преписи от документите по предходното изречение. Заверката се извършва от клиента/законния представител и от лицето по чл. 6, ал. 1 и/или ал. 2, което сключва договора за инвестиционния посредник, с полагане на надпис „вярно с оригинала”, дата и подпис.
(4) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) Сключване на договора по ал. 1 чрез пълномощник е допустимо, само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти, както и че не е извършвал такива сделки в едногодишен срок преди сключване на договора. Инвестиционният посредник съхранява в своя архив декларацията и оригиналното пълномощно по предходното изречение, съответно нотариално заверен препис от него. Ако пълномощното е с многократно действие, инвестиционният посредник задържа копие от него, заверено от пълномощника и от лице от отдела за вътрешен контрол.
(5) Инвестиционният посредник задържа за своя архив копие от документа за самоличност на клиента, съответно на неговия представител, заверено от него и от лицето по чл. 6, което сключва договора за инвестиционния посредник, с полагане на надпис „вярно с оригинала”, дата и подпис.
Чл. 6. (1) Инвестиционният посредник сключва договори по чл. 5, ал. 1 само чрез физически лица, които работят по трудов договор за него и са:
1. брокери, или
2. лица, които отговарят на изискванията по чл. 3, т. 1 - 6 от Наредба № 7 от 2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност
(ДВ, бр. 101 от 2003 г.) и са вписани в регистъра на инвестиционните посредници, воден от КФН, по партидата на инвестиционния посредник.
3. (зал. с решение на СД от 23.02.2016).
(2) (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник може да сключва договори по чл. 5, ал. 1 и да приема нареждания на клиенти и чрез управителите, изпълнителните членове на управителния орган, прокуристите на инвестиционния посредник.
(3) (Предишна – ал. 2, изм. с решение на СД от 23.02.2016) Клиентът, съответно неговият представител, подписва договора по чл. 5, ал. 1 в присъствието на лице по ал. 1 и/или ал. 2, след като бъде проверена самоличността на клиента или неговия представител, както и наличието на представителна власт за клиента при сключване на договора чрез представител, освен ако договорът не се сключва по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
(4) (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016) Проверката на самоличността на клиента при сключване на договор чрез размяна на електронни изявления, подписани с електронен подпис, се извършва по реда на чл. 6а.
(5) (Изм. с решение на СД от 14.02.2012, Предишна – ал. 3, изм. с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник сключва договори по чл. 5, ал. 1 само във вписан в регистъра на инвестиционните посредници, воден от КФН, адрес на управление, клон или офис, освен ако договорът не се сключва по реда на чл. 6а, чл. 6б и чл. 6в.
Чл. 6а. (1) (Предишен – чл. 6, ал. 4 съгласно решение на СД от 14.02.2012, изм. с решение на СД от 23.02.2016) Договорът по чл. 5, ал. 1 може да бъде сключен от разстояние чрез размяна на електронни изявления, подписани с електронен подпис съгласно чл. 13 ЗЕДЕП: (2) В случаите по ал. 1 инвестиционният посредник проверява самоличността на клиента, съответно на неговия представител, чрез предоставени по реда на ал. 1: 1. копие от документ за самоличност, а за клиенти - юридически лица - и копие от документи за търговска регистрация, съдържащи данни за учредяването и представителството; и 2. документ, включително съдържащ данни от кредитна и/или дебитна карта, издаден от кредитна институция, отговаряща на изискванията на ал. 7, и/или документ, удостоверяващ начисляване или плащане на комунална услуга; от документите по предходното изречение трябва да е виден титулярят на сметката, съответно партидата. (3) Когато договорът по ал. 1 е сключен чрез квалифициран електронен подпис, ал. 2, т. 2 може да не се прилага. (4) С оглед удостоверяване на самоличността на клиента инвестиционният посредник може да изиска и допълнителни данни и/или документи. Инвестиционният посредник отговаря за надлежната идентификация на клиента и полага всички разумни действия за установяване на самоличността на клиента. (5) Лицето по чл. 6, ал. 1 и/или ал. 2 проверява дали са спазени изискванията по ал. 1 - 3. (6) Предоставянето на цялата необходима информация от клиента съобразно тези Общи условия и Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, както и предоставянето на информация от клиента, необходима за извършването на оценка за подходяща услуга, може да бъде направено чрез електронно изявление, подписано от клиента с електронен подпис.
(7) Документът по ал. 2, т. 2 трябва да е издаден от кредитна институция, получила лиценз в държава - членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Кредитната институция, издала документа по ал. 2, може да е със седалище и от държава - членка на Групата за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF), на Азиатско-тихоокеанската група срещу изпирането на пари (APG), на Евразийската група за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (EAG) или на Комитета от експерти по оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа. (8) Когато договорът не е сключен чрез използване на квалифициран електронен подпис, преводите на парични средства във връзка с получаване и предоставяне на инвестиционни и допълнителни услуги на клиента по сключен договор съгласно ал. 1 се правят само от и към платежна сметка, водена от кредитна институция по ал. 7, по която клиентът е титуляр. (9) Не се допуска сключване на договор по реда на този член чрез пълномощник.
Чл. 6б. (1) (Предишен – чл. 6, ал. 5 съгласно решение на СД от 14.02.2012, изм. с решение на СД от 23.02.2016) Договорът по чл. 5, ал. 1 може да бъде сключен неприсъствено чрез размяна на необходимите документи, подписани от страните, при условие че клиентът е титуляр на банкова сметка, открита в кредитна институция, отговаряща на изискванията на чл. 6а, ал. 7. Клиентът, съответно неговият представител, изпраща на инвестиционния посредник подписания договор, документ в оригинал, издаден от съответната кредитна институция, че клиентът е титуляр на банкова сметка и заверено копие от документа си за самоличност, а за клиенти - юридически лица - и заверено копие от документи за търговска регистрация, съдържащи данни за учредяването и представителството. Заверката се извършва с полагане на надпис "Вярно с оригинала", дата и подпис на клиента.
(2) Преводите на парични средства във връзка с получаване и предоставяне на инвестиционни и допълнителни услуги от клиента по сключен договор съгласно ал. 1 се правят само от и към платежна сметка, водена от кредитна институция по чл. 6а, ал. 7, по която клиентът е титуляр.
(3) Не се допуска сключване на договор по реда на този член чрез пълномощник.
Чл. 6в. (1) (Предишен – чл. 6, ал. 6 съгласно решение на СД от 14.02.2012, изм. с решение на СД от 23.02.2016) Договорът по чл. 5, ал. 1 може да бъде сключен неприсъствено чрез размяна на необходимите документи на хартиен носител, подписани от страните, като клиентът полага подписа си в присъствието на нотариус, който удостоверява това обстоятелство. Предоставянето на цялата необходима информация от клиента съобразно тези Общи условия и Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, както и предоставянето на информация от клиента, необходима за извършването на оценка за подходяща услуга, може да бъде направено от клиента дистанционно чрез подписване на необходимите документи пред нотариус.
(2) Клиентът, съответно неговият представител, изпраща на инвестиционния посредник подписания с нотариална заверка на подписа договор, заверено копие от документа си за самоличност, а за клиенти - юридически лица - и заверено копие от документи за търговска регистрация, съдържащи данни за учредяването и представителството. Заверката на документа за самоличност и документите за търговска регистрация се извършва с полагане на надпис "Вярно с оригинала", дата и подпис на клиента.
Чл. 7. (1) Инвестиционният посредник сключва договорите по чл. 5, ал. 1 с клиентите си при тези общи условия. В договора могат да се съдържат допълнителни клаузи или отделни клаузи в отклонение от общите условия, само ако те не противоречат на императивни разпоредби на закона.
При включване в договора на клаузи съгласно предходното изречение в отношенията между инвестиционния посредник и клиента по този договор се прилагат тези клаузи, а не противоречащите им клаузи от общите условия.
(2) Преди сключването на договор по чл. 5, ал. 1 с непрофесионален клиент инвестиционният посредник му предоставя по реда на чл. 61 информация за основните права и задължения на клиента и инвестиционния посредник, информация за условията на договора, който ще бъде сключен, както и другата изискуема съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38) информация, чрез представяне на следните документи:
1. общите условия, приложими към договорите с клиенти;
2. проект на договора, който ще бъде сключен, със съдържанието по чл. 8;
3. Правилата за категоризация на клиенти на инвестиционния посредник, съдържащи условията и критериите, по които клиентите се определят като професионални или непрофесионални, както и обстоятелствата, при които клиент може да бъде определен като приемлива насрещна страна;
4. информация за Политиката за изпълнение на нареждания – за клиенти, на които ще бъдат предоставяни услуги по чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б” и „в”;
5. информация за политиката за третиране на конфликт на интереси, прилагана от инвестиционния посредник – в обобщена форма, а при поискване от клиента – чрез предоставяне на съответна извадка от Вътрешните правила на инвестиционния посредник, в които се съдържа прилаганата от инвестиционния посредник политика за третиране на конфликт на интереси;
6. тарифата на инвестиционния посредник.
(3) При сключване на договор с професионален клиент инвестиционният посредник му предоставя по реда и при условията по ал. 2 информацията по т. 1, 2, 3, 4 и 6 на предходната алинея.
(4) При поискване от клиента инвестиционният посредник му предоставя допълнителна информация и разяснения по документите по предходните алинеи.
Чл. 8. (1) В договора по чл. 5, ал. 1 се вписват най-малко следните данни:
1. (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) трите имена, единният граждански номер и адрес на клиента и съответно на неговия представител; при клиент – юридическо лице се посочва наименование, седалище, адрес на управление, данъчен номер, единен идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, трите имена и единният граждански номер на представителя;
2. трите имена и единният граждански номер на лицето, представляващо инвестиционния посредник, и качеството, в което действа;
3. дата и място на сключване;
4. действащите към момента на сключването общи условия и тарифи на инвестиционния посредник;
5. обемът на представителната власт на инвестиционния посредник;
6. основните права и задължения на инвестиционния посредник и клиента.
(2) В договора се съдържа клауза, че клиентът е получил по реда на чл. 61 общите условия на инвестиционния посредник, обявената тарифа по чл. 59, политиката за изпълнение на нареждания, Правилата за категоризация на клиенти на инвестиционния посредник, информация за политиката за третиране на конфликти на интереси, прилагана от инвестиционния посредник, информация за финансовите инструменти – предмет на услугите, които инвестиционният посредник ще предоставя въз основа на сключения договор, и свързаните с тях рискове, както и другата информация, която инвестиционният посредник е длъжен да предостави на клиента съгласно ЗПФИ и Наредба № 38, която е съответно приложима според вида клиент и услугите, които инвестиционният посредник ще му предоставя въз основа на договора.
(3) В случаите, когато инвестиционният посредник сключва с непрофесионален клиент договор по чл. 5, ал. 1 за управление на портфейл, в договора се включва и следната информация, когато е приложима:
1. информация относно метода и периодичността на оценка на финансовите инструменти в клиентския портфейл;
2. данни за всяко делегиране на управлението на всички или на част от финансовите инструменти и/или пари в клиентския портфейл;
3. характеристики и сведения за всеки еталон, по който резултатите от управлението на портфейла ще бъдат сравнявани, съобразен с инвестиционните цели на клиента и видовете финансови инструменти, включени в клиентския портфейл, по такъв начин, че клиентът, ползващ услугата, да може да оцени изпълнението на услугата от инвестиционния посредник;
4. видовете финансови инструменти, които могат да се включат в клиентския портфейл, и видовете сделки, които могат да се сключват с тях, включително всички ограничения;
5. целите на управлението, нивото на риск, съдържащо се в преценката на управляващия портфейла, както и всички специфични ограничения на тази преценка.
(4) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) С подписването на договора по чл. 5, ал. 1 клиентът (неговият представител) се съгласява с приложимостта на общите условия, тарифата и политиката за изпълнение на нареждания, към договорните отношения между инвестиционния посредник и клиента, и ги приема. С договора се определят и всички други условия и срокове, като могат да бъдат включвани допълнителни клаузи или клаузи в отклонение от общите условия, съгласно чл. 7, ал. 1.
Чл. 9. (1) При сключване на договора по чл. 5, ал. 1 инвестиционният посредник изисква от клиентите си информация съгласно Правилата за категоризация на клиенти на инвестиционния посредник, въз основа на която определя всеки отделен клиент като непрофесионален, професионален или приемлива насрещна страна, въз основа на критериите, установени в Правилата за категоризация на клиенти в съответствие със ЗПФИ.
(2) Клиент, определен като непрофесионален съгласно представената от него информация по ал. 1, може да поиска да бъде прекатегоризиран като професионален клиент общо или във връзка с определени инвестиционни услуги и сделки или с определен вид сделки или инвестиционен продукт при спазване на съответните условия и процедура, посочени в Правилата за категоризация на клиенти в съответствие с раздел ІІ от приложението към ЗПФИ. В случая по предходното изречение спрямо този клиент не се прилагат правилата, осигуряващи по-висока степен на защита за непрофесионални клиенти, само ако въз основа на опита, уменията и знанията на клиента инвестиционният посредник може обосновано да прецени, че съобразно характера на сделките и
услугите – предмет на договора, които клиентът възнамерява да сключва или ползва, клиентът може да взема самостоятелни инвестиционни решения и да преценява рисковете, свързани с тях.
(3) Клиентът, определен като професионален съгласно ал. 2, е длъжен да уведоми инвестиционния посредник за всяка промяна в данните, послужили като основание за извършване на прекатегоризацията му по ал. 2. В случай че инвестиционният посредник установи въз основа на уведомлението по предходното изречение или по друг начин при осъществяване на дейност за сметка на този клиент, че същият е престанал да отговаря на условията за определянето му като професионален, инвестиционният посредник започва да прилага спрямо него правилата, осигуряващи по-висока степен на защита за непрофесионални клиенти.
(3) Клиент, определен като професионален съгласно ал. 1, може да поиска да бъде прекатегоризиран като непрофесионален. В случая по предходното изречение инвестиционният посредник прилага по отношение на изрично посочени в писмено споразумение с клиента конкретни услуги, дейности, сделки, финансови инструменти или други финансови продукти правилата, осигуряващи по-висока степен на защита за непрофесионални клиенти.
(4) Клиент, определен като приемлива насрещна страна съгласно ал. 1, може да поиска да не бъде третиран като такава, ако инвестиционният посредник се съгласи. В случая по предходното изречение клиентът се третира като професионален, освен ако изрично поиска да бъде третиран като непрофесионален. Когато клиентът изрично поиска да бъде третиран като непрофесионален, по отношение на него се прилага изречение второ на предходната алинея.
Чл. 10. (1) При сключване на договор по чл. 5, ал. 1 за извършване на управление на портфейл или предоставяне на инвестиционни консултации инвестиционният посредник изисква от клиента следната информация:
1. инвестиционните цели на клиента;
2. финансовото състояние на клиента;
3. опита и знанията на клиента в инвестиционната дейност.
(2) При сключване на договор по чл. 5, ал. 1 за предоставяне на услуги, различни от посочените в ал. 1, инвестиционният посредник изисква информация за опита и знанията на клиента в инвестиционната дейност.
(3) Информацията относно инвестиционните цели на клиента включва, когато е приложимо, следното:
1. периода от време, в който клиентът желае да държи инвестицията;
2. предпочитанията на клиента по отношение на поетия риск и рисков профил на клиента;
3. целите на инвестицията.
(4) Информацията относно финансовото състояние на клиента включва, когато е приложимо, следното:
1. източниците и размера на постоянните приходи на клиента;
2. активите на клиента, включително ликвидни активи, инвестиции и недвижима собственост;
3. редовни финансови задължения на клиента.
(5) Информацията относно опита и знанията на клиента в сферата на инвестиционната дейност съдържа, съобразно характеристиките на клиента, същността и обхвата на услугите, които ще се предоставят, и видовете продукти или сделки, които се предвиждат, включително тяхната комплексност и свързаните с тях рискове, следното:
1. вида услуги, сделки и финансови инструменти, с които клиентът е запознат;
2. същността, обема и честотата на сделките с финансови инструменти за сметка на клиент, както и периода, в който те ще бъдат сключвани;
3. степента на образование, професия или относима предишна професия на клиента или потенциалния клиент.
(6) Клиентът е длъжен да актуализира предоставената съгласно предходните алинеи информация.
(7) Инвестиционният посредник няма право да извършва услугите по ал. 1 за клиент, който не е предоставил посочената в същата алинея информация.
(8) Инвестиционният посредник може да не изисква информацията по ал. 2 при предоставяне на услуги по чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а” и „б”, ако са налице следните условия:
1. предмет на услугите са акции, които са допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава съгласно списък на Европейската комисия, облигации или други дългови ценни книжа, с изключение на тези облигации или други дългови ценни книжа, които закрепят деривативен инструмент, инструменти на паричния пазар, дялове на колективни инвестиционни схеми и други некомплексни финансови инструменти;
2. услугата се предоставя по инициатива на клиента или на потенциален клиент;
3. клиентът или потенциалният клиент е уведомен писмено, че инвестиционният посредник няма да спазва задълженията по чл. 16, ал. 4;
4. инвестиционният посредник спазва изискванията за третиране на конфликт на интереси.
(9) Разпоредбите на този член не се прилагат при сключване на сделки с клиенти, определени като приемливи насрещни страни, при извършване на инвестиционни услуги по чл. 5, ал. 2, т. 1 и 2 ЗПФИ, по отношение на конкретните сделки или допълнителни услуги, пряко свързани с тях.
Чл. 11. (1) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник отказва да сключи договора по чл. 5, ал. 1, ако клиентът или негов представител не е представил и не е подписал всички необходими документи, представил е документи с явни нередности или данните в тях са непълни, имат неточности или противоречия или е налице друго обстоятелство, което поражда съмнение за ненадлежна легитимация или представляване. Инвестиционният посредник не може да сключи договор с клиент и ако насрещната страна е представлявана от пълномощник, който декларира извършването по занятие на сделки с ценни книжа. Това ограничение не се прилага, когато договорът се сключва от управляващо дружество, кредитна институция, инвестиционен посредник или друго лице, което има право да извършва дейност с финансови инструменти.
(2) Инвестиционният посредник отказва да сключи договора по чл. 5, ал. 1, както ако това би довело до неизпълнение на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на актовете по прилагането му.
Чл. 12. (1) Всички изменения и допълнения на конкретен договор, сключен между инвестиционния посредник и негов клиент, могат да се извършват само с допълнително писмено споразумение и влизат в сила от момента на подписването му от страните.
(2) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) Измененията и допълненията на общите условия имат сила за клиента, ако са му били съобщени по реда на чл. 4а, ал. 3 и ако не е възразил срещу тях по реда на чл. 4а, ал. 4 . (2а) (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016) Когато клиентът не е съгласен с измененията и допълненията в общите условия, клиентът има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизане в сила на общите условия, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.
(3) Страна по договора може да прехвърли правата и задълженията си по него на трето лице само с изричното писмено съгласие на другата страна.
(4) (Отм. с решение на СД от 14.02.2012)
(5) (Отм. с решение на СД от 14.02.2012)
Чл. 12а (Нов, приет с решение на СД от 14.02.2012) (1) Договорните отношения се прекратяват:
1. с изтичане на срока на конкретния договор;
2. предсрочно, по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) едностранно, от която и да е от страните с едномесечно писмено предизвестие до другата страна;
4. (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016) в случаите по чл. 4а, ал. 4;
5. (Предишна – ал. 4, изм. с решение на СД от 23.02.2016) при смърт или поставяне под запрещение на клиента-физическо лице;
6. (Предишна – ал. 5, изм. с решение на СД от 23.02.2016) при прекратяване на юридическото лице на клиента или на инвестиционния посредник;
7. (Нова, приета с решение на СД от 22.04.2016) в случай, че клиентът не притежава финансови активи, намиращи се по негови сметки при ИП за период от 12 месеца и за същия този период не са извършвани сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиента;
8. (Предишна – ал. 6, изм. с решение на СД от 23.02.2016, изм. с решение на СД от 22.04.2016) на други основания, предвидени в закона.
(2) (Изм. с решение на СД от 22.04.2016) В срок до 14 дни от датата на прекратяване или от датата на узнаване за прекратяване на договора ИП е длъжен да изпрати на клиента с обратна разписка или по друг начин, удостоверяващ получаването, писмен отчет към датата на прекратяване на договора за наличностите и операциите по сметките му за парични средства и финансови инструменти за периода, следващ последния отчет.
(3) (Изм. с решение на СД от 22.04.2016) В срок до 14 дни от получаване на отчета по ал. 2 клиентът е длъжен:
1. (Нова, приета с решение на СД от 22.04.2016) да погаси всички такси, комисиони и други разноски, натрупани до датата на прекратяването, а също и всички допълнителни разходи, както и възникналите за ИП загуби от прекратяването, ако са налице такива, освен в случаите на прекратяване по чл. 4а, ал. 4;
2. (Предишна – т. 1, изм. с решение на СД от 22.04.2016) да подаде/изпрати до ИП писмено уведомление относно банковата сметка, по която желае да бъдат преведени паричните средства, или относно датата, на която желае да получи същите на каса в офиса на ИП;
3. (Предишна – т. 2, изм. с решение на СД от 23.02.2016, изм. с решение на СД от 22.04.2016) изрично да посочи начина за прехвърляне на своите финансови инструменти в депозитарна институция, по подсметка на клиента при друго лице, изрично указано от клиента или по лична сметка на клиента в депозитарната институция, включително, чрез откриване на нова сметка;
4. (Предишна – т. 3, изм. с решение на СД от 22.04.2016) да поиска сключване на нов договор с ИП, ако настоящият се прекратява поради изтичане на срока на действието му или изпълнение на предмета му.
(4) (Изм. с решение на СД от 22.04.2016) В случай, че клиентът е погасил всички свои задължения към съответния момент, в срок до 5 работни дни от получаване на нареждането и/или уведомлението по ал. 3 ИП е длъжен:
1. да преведе паричните средства на клиента по банковата сметка, посочена в уведомлението или да му ги изплати на каса в офиса си (при спазване на нормативните ограничения за плащане в брой);
2. (Изм. с решение на СД от 22.04.2016) да изпълни нареждането на клиента по ал. 3, т. 3.
(5) (Нова, приета с решение на СД от 22.04.2016) В случай, че след изтичане на срока по ал. 3 клиентът не е погасил всички свои задължения към съответния момент, ИП може автоматично да ги прихване срещу дължимите на клиента парични плащания, след което ИП е длъжен:
1. да преведе паричните средства на клиента по банковата сметка, посочена в уведомлението или да му ги изплати на каса в офиса си (при спазване на нормативните ограничения за плащане в брой);
2. да изпълни нареждането на клиента по ал. 3, т. 3.
(6) (Нова, приета с решение на СД от 22.04.2016) Ако и след извършване на прихващането по предходната алинея, клиентът има непогасени задължения, ИП има право да задържи финансовите инструменти, водени по подсметка на клиента, до тяхното заплащане от клиента в пълен размер.
(7) (Предишна – ал. 5, изм. с решение на СД от 23.02.2016, изм. с решение на СД от 22.04.2016) При липса на изрични нареждания и уведомления по ал. 3, ИП прехвърля финансовите активи по лична сметка на клиента в депозитарната институция, след приспадане на дължимите от клиента такси, комисионни, неустойки и др.

Глава трета

Изпълнение на договорните задължения. Права и задължения на клиента и на инвестиционния посредник
Раздел І
Общи положения
Чл. 13. (1) При извършване на услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ съобразно издадения му лиценз инвестиционният посредник е длъжен да действа честно, справедливо, като професионалист в съответствие с най-добрите интереси на своите клиенти.
(2) Инвестиционният посредник третира равностойно своите клиенти.
Общи условия 22.04.2016 г.
Оригинал страница 13 от 37
(3) Инвестиционният посредник е длъжен да изпълнява задълженията си по договора по чл. 5, ал. 1 в съответствие с клаузите на договора и допълнителните инструкции на клиента, ако те отговарят на условията по чл. 15, ал. 2.
Чл. 14. (1) Инвестиционният посредник е длъжен да изпълнява задълженията си по договора по чл. 5, ал. 1 лично.
(2) Инвестиционният посредник може да възложи изпълнението на определена услуга на друго лице, да упълномощи, преупълномощи или да се замести с друго лице, само при наличието на следните предпоставки:
1. другото лице е лицензиран инвестиционен посредник, с който инвестиционният посредник е сключил договор при спазване на изискванията на глава пета от Наредба № 38;
2. клиентът е овластил инвестиционния посредник за упълномощаване, преупълномощаване или заместване с друго лице.
(3) Изключение от изискването по ал. 2, т. 2 се допуска само в случаите, когато това е необходимо за запазване на интересите на клиента. Инвестиционният посредник незабавно писмено уведомява клиента за извършеното упълномощаване, преупълномощаване или заместване, за причините за това и за лицето, което инвестиционният посредник е упълномощил, преупълномощил или се е заместил.
(4) В случай, че инвестиционният посредник е упълномощил трето лице, без да са налице предпоставките по ал. 2 и 3, инвестиционният посредник отговаря за действията на това лице като за свои. В останалите случаи инвестиционният посредник отговаря за вредите, настъпили за клиента от действията на третото лице, поради лошия си избор.
Чл. 15. (1) Клиентът има право да изисква точно изпълнение на договорните задължения от страна на инвестиционния посредник.
(2) Клиентът има право да дава допълнителни инструкции във връзка с изпълнение на договора, в съответствие със закона, тези общи условия и установеното в договора по чл. 5, ал. 1. Инструкциите, които клиентът дава на инвестиционния посредник относно изпълнението на сключения между тях договор по чл. 5, ал. 1, трябва да са ясни, точни и изчерпателни.
Чл. 16. (1) При предоставяне на инвестиционни консултации и извършване на управление на портфейл инвестиционният посредник се ръководи от получената информация по чл. 10, ал. 1. Инвестиционният посредник препоръчва сключването на сделка или сключва сделка при управление на портфейл, ако съобразно получената информация може обосновано да приеме, отчитайки същността и обхвата на предоставяната услуга, са спазени следните изисквания:
1. сделката отговаря на инвестиционните цели на клиента;
2. клиентът има финансовата възможност да понесе всички свързани инвестиционни рискове, съвместими с неговите инвестиционни цели;
3. клиентът има необходимите опит и познания, за да разбере рисковете, свързани със сделката или с управлението на неговия портфейл.
(2) Когато предоставя инвестиционна услуга по ал. 1 на професионален клиент, инвестиционният посредник може да приеме, че по отношение на продуктите, сделките и услугите, за които е определен като професионален клиент, той притежава необходимите опит и познания за целите на ал. 1, т. 3.
(3) Когато предоставя инвестиционна консултация на професионален клиент съгласно раздел I от приложението към ЗПФИ, инвестиционният посредник може да приеме за целите на ал. 1, т. 2, че този клиент има финансовата възможност да понесе всички свързани инвестиционни рискове, съвместими с неговите инвестиционни цели.
(4) При предоставяне на инвестиционни услуги, различни от инвестиционни консултации и извършване на управление на портфейл, инвестиционният посредник се ръководи от получената информация по чл. 10, ал. 2, въз основа на която инвестиционният посредник преценява дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за клиента, като установява дали клиентът притежава необходимите опит и знания, за да разбере рисковете, свързани с тази услуга.
(5) Ако в случая по ал. 4 инвестиционният посредник прецени, че предлаганата инвестиционна услуга няма да е подходяща, той предупреждава за това писмено клиента.
(6) В случай че клиентът не предостави информацията по чл. 10, ал. 2 или предоставената информация е недостатъчна за извършване на преценката по ал. 4, инвестиционният посредник е длъжен писмено да уведоми клиента, че не може да прецени дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за него.
(7) При предоставяне на инвестиционни услуги по ал. 4 инвестиционният посредник може да приеме, че професионалният клиент притежава необходимите опит и знания, за да разбере рисковете, свързани с конкретната инвестиционна услуга, сделка или продукт, за които клиентът е определен като професионален.
(8) Инвестиционният посредник се ръководи от предоставената от неговите клиенти информация, освен ако знае или е трябвало да знае, че информацията е неточна, непълна или неактуална.
(9) Разпоредбите на този член не се прилагат при сделки с приемливи насрещни страни при условията на чл. 10, ал. 9.
Чл. 17. (1) Инвестиционният посредник не може:
1. да извършва сделки за сметка на клиенти в обем или с честота, на цени или с определена насрещна страна, за които според обстоятелствата може да се приеме, че се извършват изключително в интерес на инвестиционния посредник;
2. да купува за своя сметка финансови инструменти, за които негов клиент е подал нареждане за покупка, и да ги продава на клиента на цена, по-висока от цената, на която ги е купил;
3. (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) да извършва действия с пари и финансови инструменти на клиента, за които не е оправомощен от клиента;
4. да продава за своя или за чужда сметка финансови инструменти, които инвестиционният посредник или неговият клиент не притежава, освен при условията и по реда на наредба;
5. да участва в извършването, включително като регистрационен агент, на прикрити покупки или продажби на финансови инструменти;
6. да получава част или цялата изгода, ако инвестиционният посредник е сключил и изпълнил сделката при условия, по-благоприятни от тези, които е установил клиентът;
7. да извършва дейност по друг начин, който застрашава интересите на неговите клиенти или стабилността на пазара на финансови инструменти.
(2) Забраната по ал. 1, т. 1 не се прилага за сделки, за извършването на които клиентът е дал изрични инструкции по своя инициатива.
(3) Забраната по ал. 1, т. 2 се отнася и за членовете на съвета на директорите на инвестиционния посредник, за лицата, които управляват дейността му, както и за всички лица, които работят по договор за него, и за свързани с тях лица.
Чл. 18. (1) Инвестиционният посредник няма право във връзка с предоставянето на инвестиционни или допълнителни услуги на клиент да заплаща, съответно да предоставя и получава, възнаграждение, комисионна или непарична облага, освен:
1. възнаграждение, комисионна или непарична облага, платени или предоставени от или на клиента или негов представител;
2. възнаграждение, комисионна или непарична облага, платени или предоставени от или на трето лице или негов представител, ако са налице следните условия:
а) съществуването, естеството и размерът на възнаграждението, комисионната или непаричната облага са посочени на клиента ясно, по достъпен начин, точно и разбираемо, преди предоставянето на съответната инвестиционна или допълнителна услуга, а когато размерът не може да бъде определен, е посочен начинът за неговото изчисляване;
б) заплащането, съответно предоставянето, на възнаграждението, комисионната или непаричната облага, е с оглед подобряване на качеството на услугата и не нарушава задължението на инвестиционния посредник да действа в най-добър интерес на клиента;
3. присъщи такси, които осигуряват или са необходими с оглед предоставянето на инвестиционните услуги като разходи за попечителски услуги, такси за сетълмент и обмен на валута, хонорари за правни услуги и публични такси и които по своя характер не водят до възникване на конфликт със задължението на инвестиционния посредник да действа честно, справедливо и професионално в най-добър интерес на клиента.
(2) Инвестиционният посредник е изпълнил задължението си по ал. 1, т. 2, буква "а", когато:
а) представя съществените условия на договорите относно възнаграждението, комисионната или непаричната облага в обобщена форма;
б) предоставя детайлна информация относно възнаграждението, комисионната или непаричната облага по искане на клиента; и
в) предоставянето на информацията съгласно тази алинея е честно, справедливо и в интерес на клиента.
Чл. 19. (1) (Изм. с решение на СД от 14.02.2012) Информацията, която инвестиционният посредник дава на клиентите си, трябва да бъде разбираема, вярна, ясна и да не бъде подвеждаща.
(2) Когато информацията по ал. 1 се предоставя на непрофесионални клиенти или потенциални такива или разпространява по начин, по който може да достигне до такива клиенти, информацията:
1. съдържа наименованието на инвестиционния посредник;
2. точна е и не подчертава потенциални ползи от дадена инвестиционна услуга или финансов инструмент, без едновременно да посочва ясно и на видно място съответните рискове;
3. достатъчна е и е представена по разбираем начин за обичайните членове на групата, до която е адресирана или е вероятно да достигне;
4. не прикрива, пропуска или омаловажава важни съобщения, изявления или предупреждения.
(3) Когато информацията по ал. 2 съдържа сравнение между инвестиционни или допълнителни услуги, финансови инструменти или лица, предоставящи инвестиционни или допълнителни услуги, тя трябва да отговаря на следните условия:
1. сравнението да е съдържателно и представено по обективен и балансиран начин;
2. да посочва източниците на информацията, използвани за сравнението;
3. да включва основните факти и предположения, използвани за изготвяне на сравнението.
(4) Когато информацията по ал. 2 съдържа посочване на предишна доходност от финансов инструмент, финансов индекс или инвестиционна услуга, тя трябва да отговаря на следните условия:
1. посочването на предишната доходност да не е най-съществената част от съобщението;
2. информацията включва подходящи данни за доходността за предходните 5 години; когато периодът, през който финансовият инструмент е бил предлаган, съответно финансовият индекс е бил формиран или инвестиционната услуга е била предлагана, е по-кратък или по-дълъг от 5 години, се представят данни за доходността за този период; при всички случаи данните за доходността се основават на пълен период от 12 месеца;
3. да посочва периода, за който се отнася информацията, и нейния източник;
4. да съдържа изрично предупреждение, че данните се отнасят за минал период и не са сигурен показател за бъдещи резултати;
5. ако посочването съдържа данни и стойности във валута, различна от валутата на държавата членка, в която е седалището на клиента или неговото местопребиваване, валутата трябва да бъде ясно означена и да има изрично предупреждение, че доходността може да бъде намалена или увеличена от промяната във валутните курсове;
6. когато доходността е посочена общо, се посочва размерът на комисионните, таксите и другите разходи за клиентите.
(5) Когато информацията по ал. 2 съдържа или се отнася до симулирана минала доходност, тя трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да се отнася до финансов инструмент или финансов индекс;
2. симулираната минала доходност да се основава на действителна минала доходност на един или повече финансови инструменти или индекси, които са същите или които са базов актив за финансовите инструменти, за които е симулирана доходност;
3. за действителната минала доходност по т. 2 да са спазени изискванията по ал. 4, т. 1 - 3, 5 и 6;
4. да съдържа изрично предупреждение, че данните се основават на симулирана доходност и че тя не е сигурен показател за бъдеща доходност.
(6) Когато информацията по ал. 2 съдържа информация за бъдеща доходност, тя трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да не се основава или да препраща към симулирана предишна доходност;
2. да е базирана на основателни предположения, подкрепени с обективни данни и факти;
3. когато информацията се основава на обща доходност, се посочва размерът на комисионните, таксите и другите разходи за клиентите;
4. да съдържа изрично предупреждение, че тези прогнози не са сигурен показател за бъдеща доходност.
(7) Когато информацията по ал. 2 се отнася до облагане с определен вид данък, тя съдържа уточнението, че данъчното облагане зависи от конкретните обстоятелства, свързани с клиента, и може да се променя в бъдеще.
(8) Информацията по ал. 2 не може да включва наименованието на комисията или на друг компетентен орган така, че да се посочва изрично или по друг начин да се указва, че органът е потвърдил или одобрил продуктите или услугите, предлагани от инвестиционния посредник.
Чл. 20. (1) Инвестиционният посредник предоставя на клиента общо описание на финансовите инструменти, във връзка с които инвестиционният посредник предоставя инвестиционни или допълнителни услуги за сметка на клиента, и рисковете, свързани с тях. Описанието трябва да бъде съобразено с вида на клиента (професионален или непрофесионален) и да отговаря на следните изисквания:
1. да съдържа подробно обяснение на вида и характеристиките на конкретния вид финансов инструмент и на конкретните рискове, свързани с него;
2. информацията по т. 1 да позволява на клиента да вземе информирано инвестиционно решение.
(2) Описанието на рисковете трябва да включва следните елементи, доколкото са приложими за конкретния вид финансов инструмент, статуса и нивото на познания на клиента:
1. посочване на рисковете, свързани с конкретния вид финансов инструмент, включително обяснение на ливъриджа и неговите последици и рискът да се изгуби цялата направена инвестиция;
2. променливостта на цената на финансовите инструменти и всички пазарни ограничения, касаещи тези инструменти;
3. обстоятелството, че инвеститорът може да поеме финансови и други допълнителни задължения, като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на инструментите;
4. всички маржин изисквания или подобни задължения, приложими към инструментите от този вид.
(3) Когато финансовите инструменти са предмет на публично предлагане, инвестиционният посредник информира непрофесионалния клиент къде проспектът е достъпен за публиката.
(4) В случаите, когато рисковете, свързани с финансов инструмент, състоящ се от два или повече различни финансови инструмента или услуги, е вероятно да бъдат по-високи от рисковете, свързани с който и да е от компонентите му, инвестиционният посредник предоставя адекватно описание на компонентите на финансовия инструмент и на начина, по който тяхното взаимодействие повишава рисковете.
(5) В случаите, когато финансовите инструменти включват гаранция от трето лице, инвестиционният посредник предоставя на непрофесионалния клиент достатъчно данни за гаранта и гаранцията, позволяващи му да направи обективна оценка на гаранцията.
(6) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) Предходните алинеи не се прилагат относно дялове и акции на колективни инвестиционни схеми в случаите, когато инвестиционният посредник предостави информацията, съдържаща се в проспекта на колективната инвестиционна схема, изготвен съгласно Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г.
относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа
Чл. 21. (1) Инвестиционният посредник предоставя на непрофесионалните си клиенти следната информация за разходите и таксите по сделките, доколкото е приложима:
1. общата цена, която ще бъде платена от клиента във връзка с финансовия инструмент или предоставената инвестиционна или допълнителна услуга, включително всички възнаграждения, комисионни, такси и разноски, както и всички данъци, платими чрез инвестиционния посредник; в случай че точната цена не може да бъде определена, се посочва основата за изчислението й по начин, по който клиентът може да я провери и потвърди; комисионните на инвестиционния посредник се посочват отделно във всеки отделен случай;
2. когато някоя от частите от общата цена по т. 1 следва да бъде платена в чужда валута или равностойността на тази валута, се посочват валутата на плащане, курсът и разходите за обмяната;
3. уведомление за възможността да възникнат и други разходи, включително данъци, свързани със сделките с финансови инструменти или предоставени инвестиционни услуги, които не се плащат чрез посредника и не са наложени от него;
4. правилата и начините за плащане или друго изпълнение.
(2) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) Задължението по ал. 1 не се прилага относно дялове и акции на колективни инвестиционни схеми, ако инвестиционният посредник предостави на клиента информацията, съдържаща се проспекта на колективната инвестиционна схема съгласно чл. 69 от Директива 2009/65/ЕО
Чл. 22. (1) При извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ инвестиционният посредник предприема всички необходими действия за установяване на потенциалните конфликти на интереси между:
1. инвестиционния посредник, членовете на съвета на директорите му, всички други лица, които работят по договор за него, и свързаните с него чрез контрол лица, от една страна, и клиентите му, от друга страна;
2. отделните му клиенти.
(2) В случай на установяване на конфликт на интереси съгласно ал. 1 инвестиционният посредник предприема всички необходими действия за избягването му в съответствие с установената във Вътрешните правила на инвестиционния посредник политика за третиране на конфликт на интереси.
(3) В случай че въпреки прилагането на мерките съгласно ал. 2 продължава да съществува риск за интересите на клиента, инвестиционният посредник преди извършването на дейност за сметка на клиент, във връзка с която е налице конфликт на интереси, който не може да бъде избегнат, предоставя на клиента по реда на чл. 61 информация за конфликта на интереси. Информацията трябва да е съобразена с характеристиките на клиенти и съобразно тях да е достатъчна същият да разбере източника и естеството на възникналия конфликт на интереси и възможните последици от него и въз основа на това да вземе решение относно инвестиционната или допълнителна услуга, във връзка с която този конфликт е възникнал. Инвестиционният посредник не може да извършва дейност за сметка на клиент, ако не му е предоставил информацията съгласно тази алинея и клиентът не е взел решение да ползва съответната услуга въз основа на тази информация.
Чл. 23. (1) При осъществяване на дейността си инвестиционният посредник е длъжен да пази търговската тайна на своите клиенти, както и техния търговски престиж.
(2) Членовете на съвета на директорите на инвестиционния посредник и лицата, работещи по договор за него, не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти и за пари на клиенти на инвестиционния посредник, както и всички други факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.
(3) Освен на КФН, заместник-председателя и оправомощени длъжностни лица от администрацията на КФН, или на регулирания пазар, на който е член, за целите на контролната им дейност и в рамките на заповедта за проверка, инвестиционният посредник може да дава сведения по ал. 2 само:
1. със съгласие на своя клиент;
2. по решение на съда, издадено при условията и по реда на чл. 35, ал. 6 и 7 ЗПФИ;
3. в случаите и при условията на чл. 35, ал. 8 и 9 ЗПФИ.
Чл. 24. При извършване на дейност за сметка на клиент по договор за предоставяне на услуги по чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б” или „в” освен изискванията на този раздел се прилагат и разпоредбите на съответния раздел на тази глава, уреждащ отношенията между инвестиционния посредник и клиента съобразно характера на предоставяната по договора услуга.
Раздел ІІ
Изпълнение на нареждания
Чл. 25. (1) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) За извършване на сделки с финансови инструменти за сметка на клиент, които не са в изпълнение на договор за управление на портфейл, клиентите на инвестиционния посредник подават нареждания въз основа на сключения договор по чл. 5, ал. 1.
(2) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) Нарежданията по ал. 1 са със следното минимално съдържание:
1. имена (наименование) и уникален клиентски номер на клиента и на неговия представител, а ако такива номера не са присвоени - съответните идентификационни данни по чл. 66 от Наредба № 38;
2. вид, емитент, уникален код на емисия или наименование на инструмента, съответно характеристики на деривативния финансов инструмент и брой на финансовите инструменти, за които се отнася нареждането;
3. вид на нареждането;
4. същност на нареждането (покупка, продажба, замяна и др.);
5. единична цена и обща стойност на нареждането;
6. срок на валидност на нареждането;
7. място на изпълнение, на което да бъде изпълнено нареждането, ако клиентът определи такова;
8. количествено изпълнение на нареждането (частично, изцяло);
9. начин на плащане;
10. дата, час и място на подаване на нареждането;
11. други специфични инструкции на клиента
12. (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016) посочване дали нареждането е подадено в резултат на инвестиционна консултация;
13. (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016) начин на подаване на нареждането.
(2а) (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016) Алинея 2 не се прилага, когато нареждането се подава чрез електронна платформа за търговия, когато реквизитите на нарежданията не се определят от инвестиционния посредник.
(3) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник присвоява уникален пореден номер на всяко постъпило нареждане, който се вписва в него.
(4) (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016) При подаване на нарежданията по ал. 2 във вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 ЗКФН адрес на управление, клон или офис на инвестиционния посредник, ако при проверка на самоличността на клиента се установи, че има промяна в личните данни и/или му е издаден нов документ за самоличност, се прилага чл. 5, ал. 3.
(5) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник може да приема нареждания за сделки с финансови инструменти, подадени по телефона или чрез друг дистанционен способ за комуникация от клиенти, ако това е уговорено в сключения договор по чл. 5, ал. 1. Когато нарежданията се подават по телефон, инвестиционният посредник е длъжен да направи запис на разговора с клиента. Когато нарежданията се подават по друг дистанционен способ, инвестиционният посредник е длъжен да съхрани на електронен носител данните, предоставени от клиента във връзка с нарежданията. Факс съобщенията се съхраняват на хартиен носител.
(6) Алинея 5 не се прилага спрямо нареждане, подавано от представител, който не е представил предварително пред инвестиционния посредник документите по чл. 5, ал 3-5.
(7) (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016) Алинея 5 не се прилага относно прехвърляне на безналични финансови инструменти от лична сметка по клиентска подсметка към инвестиционния посредник в Централния депозитар.
(8) (Предишна – ал. 7, изм. с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник може да приема нареждания на клиенти по ал. 1 - чрез електронна система за търговия, която гарантира спазването на нормативните изисквания и осигурява достъп на клиента до определено място за изпълнение. Достъпът до системата по предходното изречение и въвеждането на нареждания от клиента се осъществява чрез уеб, компютърни и/или мобилни приложения, които осигуряват надеждна идентификация на клиента.
(9) (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник предоставя на клиента подписан екземпляр от приетото нареждане по ал. 2, освен ако то е подадено съгласно ал. 5 и 8.
(10) (Предишна – ал. 8, изм. с решение на СД от 23.02.2016) При наличие на допълнителни нормативни изисквания относно реда и формата на нареждания на клиенти извън тези по предходните алинея същите се прилагат при даване на нареждания от клиенти.
Общи условия 22.04.2016 г.
Оригинал страница 21 от 37
Чл. 26. Подаването на нареждания по чл. 25, ал. 1 чрез пълномощник се извършва само ако той представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на разпоредителни действия с финансови инструменти и декларация по чл. 5, ал. 4 за едногодишен срок преди подаване на нареждането. Член 5, ал. 3-5 се прилага съответно.
Чл. 27. (1) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник приема нареждания по чл. 25 само чрез лица по чл. 6, ал. 1 и/или ал. 2.
(2) При приемането на нареждане лицето, което го приема, проверява самоличността на клиента, съответно на неговия представител.
(3) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник приема нареждания и документи по чл. 25 и чл. 26 само във вписан в регистъра на инвестиционните посредници, воден от КФН, адрес на управление, клон или офис, или чрез електронна система за търговия по чл. 25, ал. 8 от тези Общи условия.
Чл. 28. Инвестиционният посредник отказва да приеме нареждане, което не отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 2 или е подадено от представител, без да са спазени изискванията на чл. 26.
Чл. 29. (1) При подаване на нареждане инвестиционният посредник изисква от клиента, съответно от неговия представител, да декларира дали:
1. притежава вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася нареждането, и за техния емитент, ако финансовите инструменти, за които се отнася нареждането или на базата на които са издадени финансовите инструменти - предмет на нареждането, се търгуват на регулиран пазар;
2. финансовите инструменти - предмет на нареждане за продажба или за замяна, са блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват, дали върху тях е учреден залог или е наложен запор;
3. сделката - предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти.
(2) (Отм. с решение на СД от 23.02.2016)
(3) (Отм. с решение на СД от 23.02.2016)
Чл. 30. (1) (Изм. с решение на СД от 14.02.2012) Инвестиционният посредник отказва да изпълни нареждане на клиент, ако клиентът, съответно неговият представител, откаже да подаде декларацията по чл. 29, ал. 1 или декларира, че сделката - предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти. Отказът по изречение първо се удостоверява с отделен документ, подписан от клиента.
(2) Инвестиционният посредник отказва да изпълни нареждане, ако е декларирано или ако установи, че финансовите инструменти - предмет на нареждането за продажба, не са налични по сметката на клиента или са блокирани в депозитарна институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запор.
(3) Забраната по ал. 2 по отношение на заложени финансови инструменти не се прилага в следните случаи:
1. приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените финансови инструменти, налице е изрично съгласие на заложния кредитор в предвидените по Закона за особените залози случаи;
2. залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози. (4) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) Забраната по ал. 2 по отношение на поръчка за продажба на финансови инструменти, които не са налични по сметка на клиента, не се прилага в случаите, когато инвестиционният посредник осигури по друг начин, че финансовите инструменти, предмет на продажбата, ще бъдат доставени към деня на сетълмент на сделката, както и в други случаи, определени с наредба.
(5) Инвестиционният посредник отказва да изпълни нареждане на клиент за сделки с финансови инструменти, ако това би довело до нарушение на ЗПФИ, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или други действащи нормативни актове.
(6) Извън случаите по предходните алинеи инвестиционният посредник отказва да изпълни нареждане на клиент, ако то е подадена в нарушение на договорните условия.
(7) Във всички случаи на отказ на инвестиционния посредник да изпълни нареждане по предходните алинеи инвестиционният посредник незабавно при констатиране на основанието за отказ уведомява клиента за отказа.
Чл. 31. (1) Клиентът може да подаде допълнително нареждане или да оттегли подадено нареждане най-късно до сключване на сделка в изпълнение на предходно подаденото нареждане.
(2) За реда и формата за подаване на допълнителни нареждания и съответно за оттегляне на подадени нареждания се прилагат изискванията на чл. 25 и 26.
(3) Инвестиционният посредник е длъжен да приеме допълнителните нареждания, съответно нарежданията за оттегляне на подадени нареждания, които отговарят на изискванията по ал. 1 и 2.
Чл. 32. (1) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) Клиент, който подава нареждане за покупка на финансови инструменти, е длъжен да предостави на инвестиционния посредник паричните средства, необходими за плащане по сделката - предмет на нареждането, при подаване на нареждането освен ако не докаже по безспорен начин, че ще извърши плащането до деня на сетълмента по сделката.
(2) Ако правилата на мястото на изпълнение, на което ще бъде сключена сделката, допускат сключване на сделка, при която плащането на финансовите инструменти не се осъществява едновременно с тяхното прехвърляне, изискването за предоставяне на парични средства по предходната алинея не се прилага, ако е налице изрично писмено съгласие на продавача. Това се прилага съответно и при други прехвърлителни сделки с финансови инструменти.
(3) (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016, изм. с решение на СД от 22.04.2016) В случай, че клиентът е в забава да изпълни задължението си за депозиране на необходимите парични средства и/или за доставка на съответните финансови инструменти във връзка с изпълнено нареждане в хипотезата, когато клиентът не разполага с паричните средства/финансовите инструменти по клиентската си сметка при подаване на нареждането, инвестиционният посредник има право:
1. в случай на нареждане от страна на клиента за покупка, да придобие финансовите инструменти съгласно нареждането за собствена сметка по реда на чл. 6 от Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. За целта, инвестиционният посредник, незабавно след вземане на решение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка, отправя искане до заместник-председателя на КФН съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредба № 50 за издаване на разрешение
за придобиването, в резултат на което забавянето на сетълмента по сделката би могло да се сведе до 1 работен ден. Инвестиционният посредник се задължава да положи максимални усилия за продажба на придобитите финансови инструменти до деня на първоначалния сетълмент по сделката. В хипотезата, в която при закриване на такава позиция от ИП продажната цена на финансовите инструменти е по-ниска от стойността на придобиване, съгласно даденото от клиента нареждане, ИП има право на обезпечение и право на задържане върху активи на съответния клиент, съхранявани при ИП, до размера на разликата между стойността на придобиване, съгласно даденото от клиента нареждане, и продажната стойност на финансовите инструменти при закриване на позицията.
2. в случай на нареждане от страна на клиента за продажба, да придобие необходимите финансовите инструменти за собствена сметка по реда на чл. 6 от Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им, и да ги достави за целите на сетълмента на продажбата, инициирана от клиента. За целта, инвестиционният посредник, незабавно след вземане на решение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка и доставянето им по сделката, инициирана от клиента, отправя искане до заместник-председателя на КФН съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредба № 50 за издаване на разрешение за придобиването, в резултат на което забавянето на сетълмента по сделката, инициирана от клиента, би могло да се сведе до 1 работен ден. В този случай и при условие, че сетълментът по сделката по продажбата на финансовите инструменти, инициирана от клиента, не бъде забавен и по вина на насрещната страна, инвестиционният посредник няма да държи придобитите финансови инструменти за собствена сметка. В хипотезата, в която при закриване на такава позиция от ИП продажната цена на финансовите инструменти, съгласно даденото от клиента нареждане, е по-ниска от стойността на придобиването им, ИП има право на обезпечение и право на задържане върху активи на съответния клиент, съхранявани при ИП, до размера на разликата между цената на придобиването на финансовите инструменти и продажната им цена съгласно даденото от клиента нареждане.
(4) (Предишна ал. 3, изм. с решение на СД от 23.02.2016) Изискванията на ал. 1 не се прилагат и в други случаи, предвидени в наредба.
Чл. 33. (1) Инвестиционният посредник изпълнява клиентски нареждания при следните условия:
1. незабавно и точно регистриране и разпределение на нарежданията за изпълнение;
2. незабавно изпълнение по реда на постъпването им на идентични клиентски нареждания, освен когато характеристиките на нареждането или преобладаващите пазарни условия правят това неосъществимо или интересите на клиента изискват друго.
(2) Инвестиционният посредник информира непрофесионалния клиент за възникналите обективни трудности, препятстващи точното изпълнение на нарежданията, незабавно след тяхното узнаване.
(3) В случаите, когато инвестиционният посредник е поел задължение да организира или следи за сетълмента на изпълнено от него нареждане за сметка на клиент, той извършва необходимите действия, за да осигури, че всички клиентски финансови инструменти или пари, получени при сетълмента, незабавно и точно са прехвърлени по сметки на съответния клиент.
(4) Инвестиционният посредник няма право да злоупотребява с информация за неизпълнени клиентски нареждания и предприема всички необходими мерки за предотвратяване на такава злоупотреба от всяко лице, което работи по договор за инвестиционния посредник.
Чл. 34. (1) Инвестиционният посредник сключва сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти при най-добрите условия и полагайки усилия за постигането на най-добро изпълнение съобразно подаденото от клиента нареждане в съответствие с Политиката за изпълнение на нареждания на инвестиционния посредник.
(2) Инвестиционният посредник е изпълнил задължението да изпълни нареждането в най-добър интерес на клиента, ако е положил разумни усилия да установи най-добрата за клиента цена съгласно условията на нареждането, размер на разходите, вероятност за изпълнение, както и всички други обстоятелства, свързани с изпълнението на нареждането, като относителната значимост на тези фактори се определя съобразно следните критерии:
1. характеристиките на клиента, включително дали е определен като непрофесионален или професионален клиент;
2. характеристиките на нареждането на клиента;
3. характеристиките на финансовите инструменти, предмет на нареждането;
4. характеристиките на местата на изпълнение, към които нареждането може да бъде насочено за изпълнение.
(3) При изпълнение на нареждане, подадено от непрофесионален клиент, най-доброто изпълнение на нареждането се определя от общата стойност на сделката, включваща цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението.
(4) За постигане на най-добро изпълнение, в случаите когато съществува повече от едно конкурентни места за изпълнение на нареждане във връзка с финансови инструменти и при извършване на преценка и сравнение на резултатите, които могат да бъдат постигнати за непрофесионалния клиент при изпълнение на нареждането на всяко от местата за изпълнение, посочени в политиката за изпълнение на нареждания на посредника, които са подходящи за изпълнението му, се вземат предвид комисионната на посредника и разходите за изпълнение на нареждането на всяко от възможните места за изпълнение.
(5) Инвестиционният посредник не може да изпълнява нареждания за сметка на клиенти, ако те не са дали своето предварително съгласие със следваната политика от посредника
(6) Когато политиката за изпълнение на нареждания предвижда възможност нареждания на клиенти да се изпълняват и извън регулиран пазар или многостранна система за търговия, нарежданията могат да бъдат изпълнявани по този начин само ако клиентите на посредника са предварително уведомени и са дали изрично съгласие за това.
(7) Инвестиционният посредник е длъжен да изпълнява клиентските нареждания съобразно приетата политика за изпълнение и своевременно да уведомява клиента за промени в тази политика.
(8) По искане на клиент инвестиционният посредник е длъжен да докаже, че е изпълнил нарежданията съобразно обявената политика.
(9) При конкретни инструкции от страна на клиента инвестиционният посредник трябва да изпълни нареждането, следвайки тези инструкции. Инвестиционният посредник е изпълнил задължението си да действа за постигане на най-добър резултат за своите клиенти, ако е изпълнил нареждането или специфичен аспект на нареждането, следвайки специални инструкции на клиента. Клиентът се съгласява, че всички специални инструкции могат да попречат на посредника да предприеме необходимите действия за постигане на най-добър резултат при изпълнение на нареждания на клиенти в съответствие с политиката за изпълнение на нареждания, за тази част от нареждането, до която се отнасят специалните инструкции.
(10) Разпоредбите на този член не се прилагат за сделки с приемливи насрещни страни при условията на чл. 10, ал. 9.
Чл. 35. (1) (Изм. с решение на СД от 22.04.2016) Инвестиционният посредник може да изпълнява нареждане на клиент или сделка за собствена сметка, сключена в допустимите от приложимата уредба случаи, като ги обединява с други клиентски нареждания, при спазване на политиката за разделяне на нареждания, част от Политиката за изпълнение на нареждания на инвестиционния посредник, при следните условия:
1. обединението на нарежданията и сделките няма да е във вреда на който и да е от клиентите, чиито нареждания се обединяват;
2. инвестиционният посредник е разяснил на всеки клиент, чиято поръчка се обединява, че обединяването може да е неизгодно за клиента във връзка с конкретното нареждане.
(2) В случаите, когато инвестиционният посредник обединява нареждане на клиент с едно или повече други клиентски нареждания и така обединеното нареждане е изпълнено частично, той разпределя свързаните сделки - резултат от изпълнение на нареждането, съгласно приетата от него политика за разделяне на нареждания.
(3) Инвестиционен посредник, който е обединил сделка за собствена сметка, сключена в допустимите от приложимата уредба случаи, с едно или повече нареждания на клиенти, няма право да разделя сключените сделки по начин, който е във вреда на клиента.
(4) (Изм. с решение на СД от 22.04.2016) Инвестиционният посредник прилага процедура за избягване на повторно разпределяне на сделки за собствена сметка, сключени в допустимите от приложимата уредба случаи, изпълнени съвместно с клиентски нареждания, когато това е във вреда на клиента. Процедурата по изречение първо е част от политиката за разпределяне на нареждания по ал. 1.
(5) (Изм. с решение на СД от 22.04.2016) В случаите, когато инвестиционният посредник обединява клиентско нареждане със сделка за собствена сметка, сключена в допустимите от приложимата уредба случаи и така обединеното нареждане е изпълнено частично, той разпределя сделките за сметка на клиента с предимство. Ако инвестиционният посредник може обосновано да докаже, че без обединението не би могъл да изпълни нареждането на клиента при такива изгодни за него условия или че въобще не би могъл да го изпълни, той може да разпредели сключената сделка пропорционално между себе си и клиента съобразно политиката си за разделяне на нареждания.
Чл. 36. В случай че инвестиционният посредник сключи сделката при условия, по-благоприятни от установените от клиента, цялата изгода принадлежи на клиента.
Чл. 37. Инвестиционният посредник може да сключва и изпълнява сделка за сметка на клиент, договаряйки сам със себе си (като насрещна страна или като представител на насрещната страна).
Чл. 38. Когато сделката се сключва на регулиран пазар на финансови инструменти или на многостранна система за търговия, за сключването и изпълнението се прилагат правилата на съответния регулиран пазар или многостранна система за търговия.
Чл. 39. (1) Инвестиционният посредник изпраща по реда на чл. 61, ал. 1 на непрофесионалния клиент, в изпълнение на чието нареждане е сключил сделка, при първа възможност, но не по-късно от първия работен ден, следващ сключването на сделката, потвърждение за сключената сделка със съдържанието по чл. 45 от Наредба № 38. Ако потвърждението е прието от инвестиционния посредник чрез трето лице, уведомяването на клиента се извършва не по-късно от първия работен ден, следващ деня, в който инвестиционният посредник е получил потвърждението от третото лице.
(2) Алинея 1 не се прилага, ако потвърждението съдържа същата информация както потвърждението, което незабавно е изпратено на клиента от друго лице.
(3) Когато сделката е сключена за сметка на професионален клиент, инвестиционният посредник незабавно му предоставя по реда на чл. 61, ал. 1 съществената информация за сключената сделка.
(4) Ако сетълментът не бъде извършен на посочената дата или възникне друга промяна в информацията, съдържаща се в потвърждението, инвестиционният посредник уведомява клиента по подходящ начин до края на работния ден, в който посредникът е узнал за промяната.
(5) Инвестиционният посредник предоставя на клиента при поискване информация за статуса на поръчката и за нейното изпълнение.
(6) Алинеи 1 и 3 не се прилагат за поръчки на клиенти с предмет облигации за финансиране на споразумения за ипотечни заеми, по които страна са тези клиенти, при които потвърждението за сделката ще се направи в същия момент, когато се съобщават условията по ипотечния заем, но не по-късно от един месец от изпълнението на поръчката.
(7) В случай на подадени поръчки за непрофесионален клиент с предмет дялове или акции на предприятия за колективно инвестиране, които се изпълняват периодично, инвестиционният посредник предприема действията по ал. 1 или предоставя на клиента най-малко веднъж на 6 месеца информацията, която следва да се съдържа в потвърждението, във връзка с тези сделки.
(8) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) В случая по чл. 25, ал. 8 потвърждението по ал. 1, съответно информацията по ал. 3, се предоставят на клиента чрез електронната система.
Чл. 40. Потвърждението за сключена сделка, което Инвестиционният посредник изпраща на клиента, са окончателни и обвързват клиента със сделката, освен когато е налице очевидна фактическа грешка.
Чл. 41. (1) В случай, че инвестиционният посредник действа от името на клиента, правата и задълженията се пораждат в правната сфера на клиента със сключването на сделката.
(2) В случай, че инвестиционният посредник действа от свое име, правата и задълженията по сключената сделка са пораждат в правната сфера на клиента с тяхното прехвърляне.
Чл. 42. (1) Изискванията на чл. 25 – 33, 39 и 40 се прилагат съответно в отношенията между инвестиционния посредник и клиента по договор за предоставяне на услуги по чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а”.
(2) При извършване на услуги по ал. 1 инвестиционният посредник, когато предава на други лица нареждания на свои клиенти за изпълнение, действа съобразно най-добрия интерес на клиента, при спазване на съответните приложими към тази дейност правила, част от Политиката за изпълнение на нареждания на инвестиционния посредник.
Раздел ІІІ
Управление на портфейл
Чл. 43. (1) При изпълнение на договор по чл. 5, ал. 1 за управление на портфейл инвестиционният посредник сключва сделки с финансови инструменти за сметка на клиента по собствена инициатива, без нареждания на клиента, при спазване на установеното договора и съгласно чл. 16.
(2) С подписването на конкретния договор клиентът предварително дава потвърждението си за всяка операция или сделка, извършена от инвестиционния посредник съгласно договора.
(3) Финансовите инструменти и паричните средства на клиента се управляват изцяло за негова сметка и риск. При управление на портфейл инвестиционният посредник отговаря само за добросъвестното и компетентно изпълнение на договорните задължения, но не и за постигнатия за клиента краен финансов резултат.
Чл. 44. При управление на портфейл на клиент посредникът прилага подходящ метод за оценка и сравнение като общоприет еталон в зависимост от инвестиционните цели на клиента и видовете финансови инструменти, включени в клиентския портфейл, по такъв начин, че клиентът, ползващ услугата, да може да оцени изпълнението на услугата от инвестиционния посредник.
Чл. 45. (1) При управление на портфейл инвестиционният посредник сключва сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти при най-добрите условия и полагайки усилия за постигането на най-добро изпълнение съобразно Политиката за изпълнение на нареждания на инвестиционния посредник и при съответно прилагане на чл. 34.
(2) При управление на портфейл, когато инвестиционният посредник подава нареждания за изпълнение на друго лице по взети от него решения за сключване на сделки с финансови инструменти за сметка на клиента, действа съобразно най-добрия интерес на клиента, при спазване на съответните приложими към тази дейност правила, част от Политиката за изпълнение на нареждания на инвестиционния посредник.
Чл. 46. (1) При управление на портфейл инвестиционният посредник предоставя на траен носител периодичен отчет относно извършените за сметка на клиента дейности, свързани с управлението на портфейл, освен ако такъв се предоставя на клиента от трето лице.
(2) За непрофесионалните клиенти отчетът по ал. 1 се предоставя веднъж на шест месеца и съдържа информацията по чл. 46, ал. 2 от Наредба № 38. По изрично искане на клиента отчетът по предходното изречение се предоставя на три месеца. Ако в договора между инвестиционния посредник и клиента се допуска ливъридж при управлението на портфейла, отчетът се предоставя ежемесечно. Отчетът се предоставя веднъж годишно, ако по искане на клиента се предоставя потвърждение за всяка сключена сделка при условията на чл. 39, ал. 1 и 2. В случая по предходното изречение отчетът се предоставя на шест месеца, ако при управлението се сключват сделки с финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "в" - "и" и § 1, т. 1, буква "в" ЗПФИ.
(3) За професионалните клиенти отчетът по ал. 1 се предоставя на шест месеца. Отчетът се предоставя веднъж годишно, ако по искане на клиента се предоставя потвърждение за всяка сключена сделка по реда на чл. 61, ал. 1, съдържащо съществената информация за сделките, незабавно след тяхното сключване.
(4) Инвестиционният посредник уведомява непрофесионалния клиент, за чиято сметка управлява портфейл, когато има непокрити отворени позиции по условни сделки.
(5) В случаите, когато инвестиционен посредник извършва сделки във връзка с управление на портфейл за сметка на непрофесионален клиент или води сметки за такива клиенти, които включват непокрити позиции по сделки или прехвърляния, зависещи от бъдещи условни събития, инвестиционният посредник уведомява непрофесионалния клиент, когато загубите надхвърлят предварително определените по споразумение с клиента прагове. Уведомлението по изречение първо се извършва не по-късно от края на работния ден, в който тези прагове са надхвърлени, или когато това е станало в неработен ден - до края на следващия работен ден.
Чл. 47. При управление на портфейл съответно се прилагат чл. 37, 40 и 41.
Раздел IV
Клиентски нареждания, свързани с изплащане на парични средства и/или прехвърляне на финансови инструменти
Чл. 47а. (Нов, приет с решение на СД от 22.04.2016) (1) По време на действие на договора клиентът може по всяко време да дава нареждания за теглене на парични средства и за прехвърляне на на финансови инструменти от сметките му, отворени при инвестиционния посредник. За целта клиентът подава/изпраща до ИП съответно:
1. писмено уведомление относно банковата сметка, по която желае да бъдат преведени паричните средства, или относно датата, на която желае да получи същите на каса в офиса на ИП;
2. изрично да посочи начина за прехвърляне на своите финансови инструменти в депозитарна институция, по подсметка на клиента при друго лице, изрично указано от клиента или по лична сметка на клиента в депозитарната институция, включително, чрез откриване на нова сметка;
3. да погаси всички такси, комисиони и други разноски, натрупани до датата на искането за изтегляне на паричните средства, съответно на прехвърлянето на финансовите инструменти, в случай че това са последните активи на клиента в сметката му при инвестиционния посредник, а също и всички допълнителни разходи като банкови комисионни и такси за транфер във връзка с изтеглянето на паричните средства, съответно прехвърлянето на финансовите инструменти.
(2) С изключение на случаите по ал. 1, т. 3, ИП е длъжен незабавно, но не по-късно от следващия работен ден и съгласно инструкциите на клиента:
1. да преведе свободните парични средства на клиента по банковата сметка, посочена в уведомлението или да му ги изплати на каса в офиса си (при спазване на нормативните ограничения за плащане в брой);
2. да изпълни нареждането на клиента по ал. 1, т. 2.
(3) В случаите по ал. 1, т. 3 клиентът следва да погаси своите задължения в срок от 3 работни дни от датата на уведомлението по ал. 1, т. 1, съответно нареждането по ал. 1, т. 2, за което ИП изрично уведомява клиента.
(4) В случай, че след изтичане на срока по ал. 3 клиентът не е погасил всички свои задължения към съответния момент, ИП може автоматично да ги прихване срещу дължимите на клиента парични плащания, след което ИП е длъжен:
1. да преведе паричните средства на клиента по банковата сметка, посочена в уведомлението или да му ги изплати на каса в офиса си (при спазване на нормативните ограничения за плащане в брой);
2. да изпълни нареждането на клиента по ал. 3, т. 3.
(5) Ако и след извършване на прихващането по предходната алинея, клиентът има непогасени задължения, ИП има право да задържи финансовите инструменти, водени по подсметка на клиента, до тяхното заплащане от клиента в пълен размер.
Глава четвърта
Съхраняване на клиентски активи
Чл. 48. (1) Инвестиционният посредник съхранява предоставените, съответно придобитите в изпълнение на договора по чл. 5, ал. 1, клиентски финансови инструменти, парични средства и други активи.
(2) Инвестиционният посредник отделя своите финансови инструменти и парични средства от тези на своите клиенти.
(3) Инвестиционният посредник не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти.
Чл. 49. (1) Инвестиционният посредник съхранява финансовите инструменти на своите клиенти в депозитарна институция по клиентски сметки към сметката на инвестиционния посредник или по сметки, открити към сметката на трето лице.
(2) Инвестиционният посредник открива на клиента подсметка в депозитарна институция на основата на договора по чл. 5, ал. 1 и в съответствие с предвидените в него условия.
(3) Инвестиционният посредник, когато открива сметка за финансови инструменти на свой клиент при трето лице, трябва да полага дължимата грижа за интересите на клиента при определяне на това лице и възлагането на същото да съхранява финансовите инструменти на клиента, както и периодично, но най-малко веднъж годишно, да преразглежда със същата грижа избора на това лице и условията, при които то съхранява финансовите инструменти на клиента.
(4) В случай че инвестиционният посредник предвижда съхраняването на финансови инструменти на клиент при трето лице в държава, чието законодателство предвижда специална регулация и надзор относно съхраняването на финансови инструменти за сметка на друго лице, инвестиционният посредник не може да предостави за съхранение клиентските финансови инструменти при лице от тази държава, което не подлежи на предвидените от местното законодателство регулация и надзор. Инвестиционният посредник няма право да съхранява финансови инструменти на клиент при трето лице в трета държава, чието законодателство не регулира съхраняването на финансови инструменти за сметка на трето лице. Ограничението по предходното изречение не се прилага, ако е налице някое от следните условия:
1. естеството на финансовите инструменти или на инвестиционните услуги, предоставяни във връзка с тези инструменти, изисква съхраняването им при такова трето лице в трета държава;
2. професионален клиент писмено поиска финансовите му инструменти да бъдат съхранявани при такова трето лице в трета държава.
(5) Инвестиционният посредник предприема необходимите действия, за да осигури, че съхраняването на финансови инструменти на негови клиенти при трето лице се извършва по начин, който гарантира идентифициране на клиентските финансови инструменти отделно от финансовите инструменти на инвестиционния посредник и на третото лице, чрез воденето на отделни сметки от това трето лице или чрез прилагането на други мерки, осигуряващи същото ниво на защита. В случай че приложимото законодателство към дейността на третото лице не позволява спазването на изискванията по предходното изречение, инвестиционният посредник предприема подходящи мерки за гарантиране на правата на клиента във връзка със съхраняваните при третото лице финансови инструменти, включително като открива отделни от своята сметка сметки за финансовите инструменти на клиенти, които третото лице води на името на инвестиционния посредник, но за чужда сметка.
Чл. 50. Ако в изпълнение на договора по чл. 5, ал. 1 клиентът предоставя на инвестиционния посредник безналични държавни ценни книжа, емитирани от Министерството на финансите, те се водят в регистрите на Българската народна банка, съответно на първичен дилър на държавни ценни книжа, на името на клиента или на инвестиционния посредник съгласно предвиденото в договора и при спазване изискванията на нормативните актове, уреждащи държавния дълг.
Чл. 51. (1) (Изм. с решение на СД от 14.02.2012, изм. с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник приема плащания в брой от клиенти за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, както и парични средства, необходими за плащане по сделка с финансови инструменти, съответно извършва плащания към клиенти, при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Инвестиционният посредник депозира паричните средства, предоставени от клиенти или получени в резултат на извършени за тяхна сметка инвестиционни услуги, в централна банка, кредитна институция, банка, лицензирана в трета държава или колективна инвестиционна схема по чл. 34, ал. 3, т. 4 ЗПФИ най-късно до края на следващия работен ден, като предприема необходимите действия за диверсифициране на средствата към тези лица.
(2) (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник може да депозира паричните средства на своите клиенти в лицата по ал. 1, с които се явява свързано лице само ако клиентите са дали писмено съгласие за това.
(3) (Предишна – ал. 2, изм. с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник, който депозира паричните средства на свой клиент в лице по ал. 1, различно от централна банка, трябва да полага дължимата грижа за интересите на клиента при определяне на това лице и депозирането на паричните средства на клиента в нея, както и периодично, но най-малко веднъж годишно, да преразглежда със същата грижа избора на тази институция или колективна инвестиционна схема и условията, при които тя държи паричните средства на клиента.
(4) (Предишна – ал. 3, изм. с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник няма право да инвестира паричните средства на клиента в колективна инвестиционна схема, ако клиентът се противопостави на такъв начин на съхраняване на предоставените от него парични средства.
(5) (Предишна – ал. 4, изм. с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник предприема необходимите действия, за да осигури, че депозираните съгласно ал. 1 парични средства на клиенти се водят по индивидуални сметки или сметка на клиентите, отделно от паричните средства на инвестиционния посредник. В договора, сключен между инвестиционния посредник и лицето по чл. 34, ал. 3 ЗПФИ, изрично се посочва, че в откритата сметка се съхраняват клиентски парични средства и че тези средства не подлежат на запориране за задължения на инвестиционния посредник. В случай че приложимото законодателство към дейността на лицето, в което са депозирани паричните средства, не позволява спазването на изискванията по предходното изречение, инвестиционният посредник предприема подходящи мерки за гарантиране на правата на клиента във връзка с депозираните парични средства, включително чрез откриване на обща сметка за парични средства на клиенти, която това лице води на името на инвестиционния посредник, но за чужда сметка.
Чл. 52. (1) Освен в случаите, определени с наредба, инвестиционният посредник няма право да използва:
1. за своя сметка паричните средства и финансовите инструменти на своите клиенти;
2. за сметка на свой клиент парични средства или финансови инструменти на други клиенти;
3. за сметка на клиент свои парични средства или финансови инструменти.
(2) Инвестиционният посредник няма право да сключва сделки за финансиране на ценни книжа с държани от него финансови инструменти на клиенти или по друг начин да използва за собствена сметка или за сметка на друг клиент такива финансови инструменти, освен ако клиентът е дал предварително своето изрично съгласие за използване на финансовите му инструменти при определени условия и използването на финансовите инструменти се осъществява при спазване на тези условия. Съгласието по предходното изречение следва да бъде дадено писмено, ако клиентът, чиито финансови инструменти се използват, е непрофесионален.
(3) Инвестиционният посредник няма право да сключва сделки за финансиране на ценни книжа с финансови инструменти на клиенти, държани в обща клиентска сметка при трето лице, или по друг начин да използва за собствена сметка или за сметка на друг клиент такива финансови клиентски инструменти. Забраната по изречение първо не се прилага, ако са спазени изискванията по ал. 2 и най-малко едно от следните условия:
1. всички клиенти, чиито финансови инструменти се съхраняват заедно в общата сметка, предварително са дали изрично съгласие в съответствие с ал. 2;
2. инвестиционният посредник е установил процедури, гарантиращи, че се използват само финансови инструменти на клиенти, които предварително са дали изрично съгласие за това в съответствие с ал. 2, както и механизми за контрол относно спазването на това изискване.
(4) В случаите по ал. 3 във водената от инвестиционния посредник отчетност се включва информация за клиента, по чието нареждане са използвани финансовите инструменти, както и за броя на използваните финансови инструменти на всеки клиент, с оглед коректното разпределяне на евентуални загуби.
Чл. 53. (1) Инвестиционният посредник, който държи финансови инструменти и парични средства на клиенти, поддържа отчетност и води сметки за държаните клиентски активи по начин, който му позволява във всеки момент незабавно да разграничи държаните за един клиент активи от активите на останалите клиенти на инвестиционния посредник и от собствените си активи.
(2) Отчетността и сметките по ал. 1 се поддържат по начин, който осигурява тяхната точност и съответствието им с държаните за клиентите финансови инструменти и парични средства.
(3) Инвестиционният посредник редовно съгласува отчетността и сметките по ал. 1, водени от него, с тези, водени от трети лица, при които се съхраняват клиентски активи.
Чл. 54. (1) Инвестиционният посредник уведомява непрофесионалните си клиенти от кое трето лице и къде могат да бъдат съхранявани предоставените на посредника пари и/или финансови инструменти. Уведомлението по изречение първо включва и посочване на отговорността на инвестиционния посредник по националното законодателство за всяко действие или бездействие на лицето, което държи клиентските пари и/или финансови инструменти, и последиците за клиента от несъстоятелност на това лице.
(2) Инвестиционният посредник уведомява непрофесионалните си клиенти за възможността финансовите му инструменти да бъдат съхранявани в обща сметка при трето лице, когато националното законодателство допуска такава възможност. Инвестиционният посредник уведомява непрофесионалните си клиенти за случаите, когато националното законодателство не позволява финансовите инструменти на клиента, държани от трето лице, да бъдат отделени от финансовите инструменти на това трето лице или на инвестиционния посредник. Уведомленията трябва да съдържат и изрично посочване на рисковете за клиента, произтичащи от обстоятелствата по предходните изречения.
(3) Инвестиционният посредник изрично уведомява клиента, когато сметките, които съдържат негови пари и финансови инструменти, подлежат или ще подлежат на уредба от правото на държава, която не е държава членка. Уведомлението трябва да посочва, че правата на клиента, свързани с финансовите инструменти или паричните средства, могат да се различават поради приложимостта на правото на трета държава.
(4) Инвестиционният посредник изрично уведомява клиента за:
1. наличието на право на обезпечение или право на задържане върху клиентските пари или финансови инструменти за инвестиционния посредник и за условията, при които възниква или може да възникне такова право;
2. наличието на право на прихващане върху клиентските пари или финансови инструменти за инвестиционния посредник и за условията, при които възниква или може да възникне такова право;
3. съществуването и условията, при които инвестиционният посредник има или може да има право на прихващане по отношение на клиентските финансови инструменти или пари;
4. възможността депозитарната институция да има право на обезпечение, право на задържане или на прихващане върху клиентските финансови инструменти или пари, когато това е приложимо.
(5) Преди да сключи сделка за финансиране на ценни книжа с предмет финансови инструменти, държани за сметка на непрофесионален клиент, или преди да използва по какъвто и да е друг начин тези финансови инструменти за своя сметка или за сметка на друг клиент, инвестиционният посредник предоставя на непрофесионалния клиент по реда на чл. 61, ал. 1 и в разумен срок преди използването на финансовите инструменти ясна, пълна и точна информация за задълженията и отговорностите на посредника във връзка с използването на финансовите инструменти, включително условията за тяхното връщане и свързаните с това рискове.
Чл. 55. (1) Когато инвестиционният посредник държи пари или финансови инструменти на клиент, той му предоставя по реда на чл. 61, ал. 1 най-малко веднъж годишно отчет със съдържание съгласно чл. 49, ал. 1 и 2 от Наредба № 38, освен ако съдържанието на този отчет не е отразено в друг периодичен отчет до клиента.
(2) Инвестиционен посредник, който държи финансови инструменти или парични средства на клиенти и предоставя услугата управление на портфейл, може да включи отчета по ал. 1 в съдържанието на отчета по чл. 46, ал. 1.
Чл. 56. Инвестиционният посредник уведомява клиента си по реда на чл. 61, ал. 1, когато за него възникне задължение по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, най-късно до края на първия работен ден, следващ деня, в който по отношение на държани от инвестиционния посредник финансови инструменти на този клиент е настъпило обстоятелство по чл. 145, ал. 1 от същия закон в резултат на извършени от инвестиционния посредник сделки с финансови инструменти за сметка на клиента, включително при управление на портфейл.
Чл. 57. (1) Активите на клиенти, които инвестиционният посредник държи, администрира или управлява за тяхна сметка, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите срещу невъзможност инвестиционният посредник да върне активите по причини, пряко свързани с финансовото му състояние, в следните случаи:
1. спрямо инвестиционният посредник е открито производство по несъстоятелност;
2. КФН е отнела лиценза на инвестиционния посредник на основание трайно влошено финансово състояние и невъзможност на инвестиционния посредник да изпълнява задълженията си.
(2) Клиентът има право на компенсация в размер 90 на сто от стойността на вземането, определена към датата на настъпване на обстоятелството по ал. 1, но не повече от 40 000 лева (до 31.12.2007 г. – 24 000 лева, от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. – 30 000 лева). За определени в чл. 77г, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа категории клиенти, включително професионалните клиенти, компенсация не се изплаща. Не се изплаща компенсация и за вземания, възникнали от и/или свързани със сделки и действия, представляващи „изпиране на пари”, за които деецът е осъден с влязла в сила присъда.
(3) При сключване на договора по чл. 5, ал. 1 инвестиционният посредник уведомява клиента за съществуващата система за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти, включително за нейния обхват и за гарантирания размер на клиентските активи, като му предоставя и данни за условията и реда за компенсиране на клиентските активи от Фонда за компенсиране на инвеститорите.
(4) Инвестиционният посредник предоставя и допълнителна информация с обхвата по ал. 3 при поискване от клиента.
Глава пета
Дейност на регистрационен агент
Чл. 58. (1) Инвестиционният посредник извършва дейност на регистрационен агент въз основа на писмен договор с клиента, когато подава в съответните депозитарни институции данни и документи за регистриране на:
1. сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните;
2. прехвърляне на безналични финансови инструменти при дарение и наследяване;
3. промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на сгрешени данни, издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на съответната депозитарна институция.
(2) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) В случаите по ал. 1 лицата, съответно техните представители, подписват необходимите документи в присъствието на лице по чл. 6, ал. 1 и/или ал. 2, след като бъде проверена самоличността им.
(4) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) Копие от документа за самоличност на лицата, съответно на техните представители, заверени от тях и от лицето по чл. 6, ал. 1 и/или ал. 2, което сключва договора за инвестиционния посредник по реда на чл. 5, ал. 5, а в случаите по ал. 1, т. 1 - декларация от страните по сделката, съответно от техните пълномощници, че не извършват и че не са извършвали по занятие сделки с финансови инструменти в едногодишен срок преди сключване на договора, и декларация по чл. 29, ал. 1, остават в архива на инвестиционния посредник.
(5) (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016) Договорът по ал. 1 може да се сключи по реда на чл. 6а - 6в.
(6) (Предишна – ал. 5, изм. с решение на СД от 23.02.2016) Прехвърлителят и приобретателят на финансовите инструменти могат да бъдат представлявани пред инвестиционния посредник, който извършва дейност на регистрационен агент, от лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно при спазване изискванията по чл. 5, ал. 4.
(7) (Предишна – ал. 6, изм. с решение на СД от 23.02.2016) Инвестиционният посредник отказва да сключи договор по ал. 1 на основанията по чл. 58 от Наредба № 38.
(8) (Предишна – ал. 7, изм. с решение на СД от 23.02.2016) По искане на продавача и при съгласие на купувача при покупко-продажба на безналични финансови инструменти по ал. 1, т. 1 сумата, представляваща продажната цена по сделката, се депозира при инвестиционния посредник - регистрационен агент, до регистрирането на сделката в Централния депозитар. Инвестиционният посредник уведомява страните по сделката за тази възможност.
Глава шеста
Възнаграждение
Чл. 59. (1) Инвестиционният посредник обявява в тарифа стандартното си комисионно възнаграждение по договорите с клиенти, както и вида и размера на разходите за клиентите, ако те не се включват във възнаграждението. Измененията и допълненията на тарифата имат сила за клиента, ако са му били съобщени по реда на чл. 61 и в дадения му писмено достатъчен срок клиентът не е заявил писмено, че ги отхвърля.
(2) Клиентът е длъжен да заплати на инвестиционния посредник възнаграждение за всяка изпълнена сделка съгласно тарифата по ал. 1 и по ред и при условия, уговорени в конкретния договор между страните.
(3) Когато инвестиционният посредник се задължи да отговаря лично за изпълнението на задълженията на трето лице по сделка, сключена в интерес на клиента, той има право и на допълнително възнаграждение, което се уговаря писмено между страните.
(4) Инвестиционният посредник има право на допълнително възнаграждение, което се уговаря писмено, за събраните от него суми на клиента.
(5) В случай на посредничество, инвестиционният посредник има право на възнаграждение и от двете страни по сделката.
(6) Разходите на клиента, които не се включват във възнаграждението на инвестиционния посредник съгласно тарифата по ал. 1, се определят с конкретния договор.
(7) Дължимото възнаграждение се изплаща в срок до 3 (три) дни след изпълнението на сделката, освен ако страните са уговорили друго.
(8) Безкасовото плащане се счита за извършено към момента, в който е заверена банковата сметка на инвестиционния посредник.
(9) При обективна невъзможност за изпълнение на отделна сделка, клиентът дължи направените от инвестиционния посредник разноски и възнаграждение, съответно на извършената работа.
Глава седма
(Заглавие изм. с решение на СД от 23.02.2016) Обмен на информация между страните. Език
Чл. 60. (1) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016) В отношенията си с клиенти инвестиционният посредник установява българският език като език за водене на кореспонденция, предоставяне на документи, извършване на уведомления, както и всеки друг вид обмен на информация.
(2) (Предишна – ал. 1, изр. 2, изм. с решение на СД от 23.02.2016) В конкретните договори по чл. 5, ал. 1 могат да бъдат установени един или повече други езици, на които може да бъде осъществяван обмен на информация между страните.
(3) (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016) В отношенията на клона на инвестиционния посредник в Полша с клиенти, местни регулаторни и надзорни органи, обменът на информация по ал. 1 може да се извършва на полски език.
(4) (Предишна – ал. 2, изм. с решение на СД от 23.02.2016) При липса на специални изисквания в нормативен акт, тези общи условия или сключения между страните договор, страните могат да обменят информация в писмена или устна форма. Инвестиционният посредник съхранява получената и изпратената в писмен вид информация, както и записи на проведените с клиента телефонни разговори и електронната кореспонденция между страните във връзка с изпълнението на договора по чл. 5, ал. 1.
Чл. 61. (1) При изпълнение на посочено в тези общи условия задължение на инвестиционния посредник да предоставя информация, същата се предоставя на хартиен носител или по друг начин, за който са спазени следните изисквания:
1. предоставянето на информацията по този начин е подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиента;
2. клиентът изрично е предпочел този начин за предоставяне на информация пред предоставянето й на хартиен носител.
(2) Когато информацията се предоставя на клиенти чрез интернет страницата на посредника и не е адресирана до конкретен клиент, тя трябва да отговаря на следните условия:
1. предоставянето на информацията по този начин е подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиента;
2. клиентът изрично се е съгласил с този начин на предоставяне на информацията;
3. клиентът е уведомен чрез електронен способ за адреса на интернет страницата на посредника и мястото на страницата, където се намира тази информация;
4. информацията е актуална;
5. информацията е достъпна непрекъснато на интернет страницата на посредника за времето, обикновено необходимо на клиентите да се запознаят с нея.
(3) Предоставянето на информация чрез електронни средства за комуникация се счита за подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиента, ако са налице данни, че клиентът има редовен достъп до интернет. Счита се, че клиентът има редовен достъп до интернет, ако предостави адрес на електронна поща за нуждите на установените отношения с инвестиционния посредник.
Глава осма
Отговорност
Чл. 62. Отговорността на страните за неизпълнението на договорните им задължения се определя с конкретния договор.
Глава девета
(Заглавие изм. с решение на СД от 23.02.2016) Уреждане на спорове и ред за разглеждане на жалби на клиенти
Чл. 63. Възникналите между страните спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и конкретния договор се уреждат по взаимно съгласие, а в случай, че такова не се постигне, спорът се отнася за решаване от компетентния съд.
Чл. 63а. (Нов, приет с решение на СД от 23.02.2016) (1) Клиентите могат да подават жалби до инвестиционния посредник във връзка с предоставяните им услуги лично или чрез упълномощен представител с изрично нотариално заверено пълномощно.
(2) Жалбите се приемат в писмена форма или чрез електронна поща. всеки работен ден от 9 до 17 ч., както следва:
 на адреса на управление на инвестиционния посредник: гр. София, ПК 1000, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3;
 на адреса на клона на инвестиционния посредник в Република Полша: гр. Варшава, ПК 00-697, ул. „Ал. Йерозолимские“ 61;
 по електронен път: office@intercapital.bg.
(3) Клиентът може изрично да посочи предпочитаната форма за отговор, като при непосочване, формата на отговора се определя от инвестиционния посредник съобразно начина на постъпване на жалбата.
(4) Жалбата следва да съдържа данни, позволяващи да се определи самоличността на Клиента или неговия представител (име, презиме и фамилия и качество на лицето; номер на сметка), пълно описание на събитието, забележки на клиента, както и конкретни негови искания.
(5) Инвестиционният посредник може да се обърне към клиента за допълнително изясняване на обстоятелствата или за допълване на неясно представена информация, информирайки клиента, че ако информацията не бъде представена това би могло да възпрепятства правилното разглеждане на жалбата.
Чл. 63б. (Нов, приет с решение на СД от 23.02.2016) (1) Подадената жалба се разглежда от инвестиционния посредник съгласно Част I, Глава II, Раздел II от Правилата за вътрешна организация на ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД.
(2) Жалбата се разглежда в срок до 10 работни дни от надлежното й получаване, съответно от предоставянето на допълнителната информация съгласно чл. 63а, ал. 5 от Общите условия. При фактическа и правна сложност срокът за разглеждане е 15 работни дни.
(3) След разглеждането на жалбата се изпраща писмен отговор до подателя, в който се описват предприетите мерки.
Глава десета
Неуредени въпроси
Чл. 64. (1) Други условия и срокове, непосочени в тези общи условия, както и възнаграждението на инвестиционния посредник и разходите за клиента, невключени във възнаграждението, когато не се определят съгласно тарифата по чл. 59, се определят с договора по чл. 5, ал. 1.
(2) За неуредените в настоящите общи условия и конкретния договор с клиента по чл. 5, ал. 1 въпроси се прилага действащото българско законодателство. , а в случаите на сключени договори от клона на посредника в Република Полша – и действащото полско законодателство.
Заключителни разпоредби
§ 1 Общите условия са съставени в съответствие с изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
§ 2 Общите условия са приети на заседание на Съвета на директорите на ИП „Интеркапитал Маркетс” АД, проведено на 01.10.2007 г., и са допълвани и изменяни с решения на Съвета на директорите на ИП „Интеркапитал Маркетс” АД от 14.02.2012 г., 23.02.2016 г. и 22.04.2016 г.
§ 3 (1) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016, изм. с решение на СД от 22.04.2016) Общите условия се прилагат към договори с клиенти, сключвани от 26.05.2016 г. нататък.
(2) (Изм. с решение на СД от 23.02.2016, изм. с решение на СД от 22.04.2016) Общите условия се прилагат и към договори с клиенти, сключени преди 26.05.2016 г., ако на клиентите по тези договори са били съобщени чрез публикуване на видно място на интернет страницата на инвестиционния посредник в срок не по-кратък от един месец преди влизането в сила на измененията и допълненията (чл. 4а, ал. 3) и ако клиентите не са възразили срещу тях преди датата на влизането им в сила (чл. 4а, ал. 4).
(3) (Нова, приета с решение на СД от 23.02.2016, изм. с решение на СД от 22.04.2016) В случай, че клиентите по договори, сключени преди 26.05.2016 г. не са съгласни с промените в тези Общи условия, в срока по предходната алинея следва да възразят писмено пред Инвестиционния посредник, в резултат на което сключените договори се прекратяват в съответствие с процедурата по чл. 4а, ал. 5 от тези Общи условия, а клиентът няма да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.